GADAM CentrePHYSICS IN EARTH SCIENCES ENVIRONMENT AND ARCHEOLOGY
 
GADAM Centre
Main Page


Introduction
Radiocarbon chronometry
Our history
Solved problems
Samples
Samples processing
Offer - dating
Offer - industry
Oferta - datowanie
Oferta - przemysł
Description form
Posters
Carbon isotopes in tree-rings
Data base
 

INSTYTUT FIZYKI
LABORATORIUM RADIOWĘGLOWE

Oferta
Datowanie radiowęglowe obiektów geologicznych i archeologicznych

Streszczenie

Datowanie bezwzględne metodami izotopowymi, w tym metodą wykorzystującą izotop węgla 14C, znajduje szerokie zastosowanie w geologii, geomorfologii, paleogeografii, paleobotanice oraz archeologii. Tworząc bezwzględne skale czasu dla różnych zdarzeń w historii Ziemi, możemy odtworzyć zmiany środowiska w przeszłości oraz historię osadnictwa i rozwoju kultury ludzkiej.

Opis

Pomiary naturalnych koncentracji izotopu 14C w próbkach materii organicznej oraz nieorganicznej, zawierającej węgiel, umożliwia wyznaczenie ich wieku izotopowego, tzn. momentu pogrzebania materii w skorupie ziemskiej. Wiek ten można przeliczyć na lata kalendarzowe wykorzystując odpowiednie procedury kalibracyjne.

Zalety

Metody datowania izotopowego są praktycznie jedynymi, fizycznymi metodami wyznaczania wieku bezwzględnego skał i minerałów oraz obiektów archeologicznych

Oferta

 • Wyznaczanie wieku kalendarzowego próbek geologicznych i archeologicznych zawierających węgiel pochodzący z materii organicznej, która obumarła przed upływem ostatnich około 20 tysięcy lat.
 • Wyznaczanie tzw. konwencjonalnego wieku radiowęglowego próbek, jak wyżej, które zawierają materię organiczną nie starszą niż około 50 tysięcy lat.
 • Wyznaczanie wieku radiowęglowego osadów węglanowych, z możliwością określenia tzw. efektu rezerwuarowego.
 • Rekonstrukcje zmian środowiska w przeszłości na podstawie badań izotopowych martwic wapiennych, osadów jeziornych i nacieków jaskiniowych.

Preferujemy współpracę poprzez uczestnictwo w projektach badawczych (lub innej formie współpracy naukowej), które mogą kończyć się wspólną interpretacją wyników badań i opracowaniem publikacyjnym. Pracownicy naukowi laboratorium posiadają wiedzę i doświadczenie we współpracy z przedstawicielami nauk o Ziemi takich jak paleogeografia, geologia, paleobotanika oraz archeologii (patrz dorobek publikacyjny).

Kontakt

Datowanie metodą AMS

dr Natalia Piotrowska
email: Natalia.Piotrowska@polsl.pl
tel. +48 32 237 26 51

prof. Anna Pazdur
email: Anna.Pazdur@polsl.pl
tel. +48 32 237 22 54

Datowanie metodą LSC

dr hab. Adam Michczyński
email: Adam.Michczynski@polsl.pl
tel. +48 32 237 24 88

Wymagane masy próbek i szacowane niepewności

Materiał próbki Masa próbki
Przeciętna do datowania konwencjonalnego Minimalna do datowania konwencjonalnego Przeciętna do datowania AMS Minimalna do datowania AMS
Drewno 20-50 g 3 g 10 mg 2 mg
Węgle drzewne 10-30 g 1 g 10 mg 2 mg
Torf 50-100 g 2 g 50 mg 5 mg
Kości (1) 200-300 g 30 g 5-10 g 1 g
Węglany/Muszle 50-80 g 3 g 50 mg 20 mg
Osady organiczne/Gleby/Mułki (2) 500 g 100 g 2 g 100 mg
Delta T [lata] (3) 30-50 >200 40-100 60->200

Uwagi:

 • Ilość próbki niezbędna do wykonania datowania radiowęglowego silnie zależy od stopnia zachowania kolagenu w kościach.
 • Ilość próbki niezbędna do wykonania datowania radiowęglowego silnie zależy od zawartości węgla organicznego w próbce. Podane liczby bazują na założeniu zawartości co najmniej 1%.
 • Dokładność wyniku datowania (tzw. "błąd laboratoryjny") zależy od ilości węgla wyseparowanego z próbki po odpowiedniej preparatyce (większe próbki - większa precyzja) oraz od wieku próbki (starsze próbki - mniejsza precyzja)

Cennik

Technika pomiarowa Cena za próbkę [PLN]
Konwencjonalne techniki radiometryczne (liczniki proporcjonalne, technika ciekłoscyntylacyjna) 575 + VAT (23%)
Technika AMS (akceleratorowa spektrometria mas) 1300 + VAT (23%)

Podane powyżej ceny są cenami bazowymi, stosowanymi przy pomiarach pojedynczych próbek. W przypadku zlecenia pomiarów większej liczby próbek (powyżej 5) oraz w przypadku instytucji naukowych ceny uzgadniane są indywidualnie ze zleceniodawcą i są niższe od podanych cen bazowych.

W przypadku naszego uczestnictwa w projektach badawczych w charakterze wykonawcy i planowanej wspólnej publikacji wyników badań, koszty datowania mogą być niższe o ok. 30%. Również w przypadku podpisanej umowy o współpracy naukowej obowiązuje inny system rozliczania finansowego. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu, najlepiej na etapie przygotowywania wniosku o projekt lub jak najwcześniej w trakcie jego realizacji.

Szybkie datowanie radiowęglowe przy użyciu ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii (LSC) 14C.

W przypadku pilnych terminów wykonujemy pomiary w przyspieszonym tempie. Poniżej przedstawione są orientacyjne opłaty oraz terminy.

 • do 10 dni roboczych; cena bazowa + 300 PLN (netto)

W celu wykonania przyspieszonych pomiarów prosimy o kontakt przed wysłaniem próbek oraz zamówienia Adam.Michczynski@polsl.pl, tel.: +48 32-237-24-88 lub +48 32-237-22-16.

Dostarczenie próbek

Próbkom dostarczanym do laboratorium powinny towarzyszyć karty informacyjne wypełnione w formacie papierowym lub elektronicznym. Formularz dostępny jest jako plik MSWord oraz w formacie PDF. W przypadku, gdy większość informacji o próbkach byłaby powtarzana na każdej karcie (np. próbki tego samego materiału pochodzące z jednego rdzenia, różniące się jedynie głębokością), jeden wypełniony formularz zawierający informacje o wszystkich próbkach jest wystarczający.

Należy również dołączyć zamówienie zgodne z wewnętrznymi przepisami instytucji zamawiającego. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do zarejestrowania i przeprowadzenia pracy naukowo-badawczej oraz wystawienia faktury, w szczególności:

 1. Pełna nazwa i adres instytucji
 2. Numer NIP instytucji
 3. Nazwisko i imię osoby kontaktowej (zalecane: numer telefonu i adres e-mail)
 4. Przedmiot pracy, nazwa projektu, dla którego wykonywane jest datowanie oraz cel datowania (krótko, w 2-3 zdaniach)
 5. Ilość próbek oraz całkowita należność za datowanie.

Sprawozdanie i płatność

Dostarczający próbki otrzyma sprawozdanie zawierające wyniki datowania niezwłocznie po ich skompletowaniu, zwykle kilka miesięcy po dostarczeniu próbek, w zależności od ich liczby i rodzaju.

Płatność należy uiścić przelewem na podstawie faktury wystawianej i wysyłanej przez Politechnikę Śląską.