GADAM Centre Wydział Matematyczno -Fizyczny

Strona główna
Rekrutacja

Specjalność Metody izotopowe

Przedmioty
GADAM
Badania naukowe
Pracownicy
Prace studentów
Kontakt


PODSTAWY I ZASTOSOWANIA METODY RADIOWĘGLOWEJ

Tematyka wykładów:
1. Naturalna produkcja radiowęgla. Uwarunkowania szybkości produkcji. Zmienność szybkości produkcji izotopu 14C w historii Ziemi. Długookresowe zmiany szybkości produkcji.
2. Wpływ pola geomagnetycznego na szybkość produkcji. Wpływ zmiennej aktywności Słońca na krótkookresowe zmiany szybkości produkcji 14C.
3. Główne rezerwuary węgla na Ziemi. Obiegu węgla i radiowęgla na Ziemi. Różnicowanie składu izotopowego węgla między rezerwuarami. Cyrkulacja węgla i radiowęgla w atmosferze.
4. Węgiel nieorganiczny i organiczny w oceanie.
5. Wymiana węgla i radiowęgla miedzy atmosfera a oceanem. Cyrkulacja węgla w oceanie. Mechanizmy wymiany węgla i radiowęgla między atmosferą a biosferą lądową.
6. Modele obiegu węgla i radiowęgla na Ziemi. Radiowęgiel jako izotop śladowy w modelowaniu obiegu węgla na Ziemi. Rodzaje modeli i ich charakterystyka. Model pudełkowo - dyfuzyjny. Model Pandora.
7. Globalny obieg węgla i radiowęgla a modele zmian jego koncentracji w atmosferze. Wpływ masy biosfery i rola oceanu w zmianach koncentracji radiowęgla w atmosferze. Tempo przejmowania przez ocean dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery w okresie industrialnym.
8. Produkcja i rozcieńczenie izotopu 14C wskutek działalności człowieka. Efekt bomby atomowej. Produkcja radiowęgla w otoczeniu elektrowni jądrowych. Zmiany koncentracji izotopu 14C wskutek spalania paliw kopalnych.
9. Zmiany szybkości wymiany węgla między rezerwuarami. Zmiany szybkości wentylacji oceanu światowego jako przyczyna wzrostu atmosferycznej koncentracji 14C.
10. Metody badań koncentracji radiowęgla i izotopu stabilnego 13C w różnych środowiskach Ziemi. Metoda gazowych liczników proporcjonalnych, ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania beta i akceleratorowej spektrometrii mas. Pomiar frakcjonowania izotopów węgla za pomocą spektrometrii mas.
11. Radiowęgiel i stabilny izotop 13C w biosferze. Reakcje fotosyntezy przyswajanie węgla przez rośliny. Izotopy węgla w rocznych przyrostach drzew.
12. Zapis przemysłowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery w składzie izotopowym radiowęgla w atmosferycznym dwutlenku węgla i w rocznych przyrostach drzew. Regionalny i globalny efekt Suesa.
13. Zastosowanie metody radiowęglowej do tworzenia kalendarzowej skali czasu współczesnej sedymentacji osadów biogenicznych, limnicznych i z obszarów krasowych.
14. Wykorzystanie radiowęgla w procesach kontroli jakości produkcji żywności (octu i alkoholi), opakowań i paliw. Zastosowania w medycynie.

Literatura: 1. Taylor R. E., Long A., Kra R. S. 1992. Radiocarbon After Four Decades. An Interdisciplinary Perspective. Springer - Verlag, New York, Inc.
2. Goslar T. 1996. Naturalne zmiany atmosferycznej koncentracji radiowęgla w okresie szybkich zmian klimatu na przełomie vistulianu i holocenu. Geochronometria 15, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 81.
3. Pazdur A., Bluszcz A., Stankowski W., Starkel L. 1999. Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Wydawnictwo WIND J. Wojewoda - Wrocław.

<<<<< Spis przedmiotów >>>>>